Brak komentarzy

Europejski Nakaz Zapłaty

Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.

Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

Jest rodzajem orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta (Europejski Nakaz Zapłaty).

Jakie korzyści daje postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty?
Postępowanie to jest uproszczone, przyśpieszone i mniej kosztowne od alternatywnych metod sądowego dochodzenia należności. Nie ma potrzeby wnoszenia pozwu przed sąd zagraniczny, właściwy dla dłużnika a co za tym idzie nie trzeba korzystać za granicą z usług prawnika – na ogół za bardzo wysokim honorarium. 
ENZ wydawany jest w oparciu o fakty powołane przez wierzyciela a jeżeli dłużnik nie zgadza się z wydanym nakazem może złożyć sprzeciw przed sądem polskim, co ze względu na potrzebę zlecenia działań prawnikowi często nie jest już przez dłużników podejmowane.

W jakich sprawach może być wydany Europejski Nakaz Zapłaty?

We wszystkich transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych za wyjątkiem:
spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych
roszczeń przeciwko państwu
spraw dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia,
upadłości, likwidacji, układów związanych z niewypłacalnością spółek
zabezpieczenia społecznego
roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia
Sprawa transgraniczna występuje wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania, stałego pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 przyjmuje się, że spółki i osoby prawne mają swoje miejsce zamieszkania w miejscu, w którym znajduje się:
ich statutowa siedziba, lub
ich główny organ zarządzający, lub
ich główne przedsiębiorstwo

Dlaczego postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest szybsze?

Pozwany nie jest w żaden sposób informowany o postępowaniu przed faktycznym wydaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty. Działania sądu przed wydaniem orzeczenia ograniczają się do badania pozwu, co sprowadza się do ustalenia, czy spełnione są konieczne warunki formalne do jego wydania oraz czy wydaje się on być uzasadniony.
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, sąd tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu , wydaje ENZ.
Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od ENZ w terminie 30 dni od jego doręczenia. Wniesienie sprzeciwu skutkuje kontynuowaniem postępowania przed właściwym sądem w państwie członkowskim, w którym został wydany ENZ zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony (co dzieje się najczęściej) sąd stwierdza wykonalność ENZ przez co jest on uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Taki ENZ nadaje się do skierowania do komornika w danym państwie UE celem jego egzekucji.

Jakie opłaty sądowe należy uiścić składając wniosek o Europejski Nakaz Zapłaty?

Opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty dochodzonej od dłużnika. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się ENZ (w sytuacji niezłożenia przez dłużnika sprzeciwu) zwrotowi podlega ¾ wpłaconej na konto sądu opłaty, ¼ opłaty zostaje natomiast zasądzone od dłużnika. W przypadku wniesienia sprzeciwu od ENZ całość opłaty jest zasądzana od dłużnika w wyroku.