Brak komentarzy

Tenet

Problemy polskiego eksportu z odzyskaniem należności w krajach U.E.

Windykacja zagraniczna jest poważnym problemem wielu polskich eksporterów, które rozwiązujemy w zespole:
1. Kancelaria Finansowa Tenet  ( www.europejski-nakaz.pl )
2. Tenet Service  ( www.tenetservice.pl )
3. Eurotenet Group (www.tenet.legal)
4. Przy współpracy z „Kancelarią Adwokacką Grochowski Żurawski Sp.p.”( www.gz.legal )

Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.

Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji zagranicznej. Wywodzi się  ze struktur firmy „Tenet Service”, której głównym przedmiotem działalności od 24 lat jest windykacja polubowna i sądowa na rzecz podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze windykacyjnej i prawnej podmiotów zagranicznych, liczne kontakty z Firmami Windykacyjnymi i Kancelariami Prawnymi w UE, umożliwiło rozpoczęcie działalności, polegającej na świadczeniu usług windykacyjnych i prawnych na rzecz polskich firm, posiadających należności poza granicami naszego kraju.
Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.
Odzyskujemy należności od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej.

Windykacja w Europie

Proponujemy Państwu usługi polegające na kompleksowych działaniach zmierzających do odzyskania należności od zagranicznych dłużników – nasza specjalizacja to windykacja zagraniczna. Dokonujemy oceny każdej zleconej sprawy pod kątem najskuteczniejszej metody działania. Jeżeli jest to celowe, podejmujemy działania windykacyjne przy wykorzystaniu współpracujących z nami firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. W sytuacji, gdy wykluczona zostanie możliwość odzyskania należności na drodze polubownej kancelaria adwokacka, na preferencyjnych warunkach finansowych, przeprowadzi postępowanie sądowe i uzyska na Państwa rzecz Europejski Nakaz Zapłaty. Następnie podejmiemy działania w celu jego egzekucji w państwie, w którym znajduje się siedziba dłużnika.

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ:

  • przejmujemy na siebie cały ciężar związany z odzyskaniem Państwa należności zarówno na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym
  • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych przy windykacji polubownej (działamy jedynie w oparciu o prowizję od sukcesu)
  • zapewniamy preferencyjne warunki finansowe w kancelarii adwokackiej na postępowanie w celu uzyskania
  • Europejskiego Nakazu Zapłaty
    zajmiemy się egzekucją wydanego ENZ w każdym państwie Unii Europejskiej
Brak komentarzy

Europejski Nakaz Zapłaty

Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.

Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

Jest rodzajem orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta (Europejski Nakaz Zapłaty).

Jakie korzyści daje postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty?
Postępowanie to jest uproszczone, przyśpieszone i mniej kosztowne od alternatywnych metod sądowego dochodzenia należności. Nie ma potrzeby wnoszenia pozwu przed sąd zagraniczny, właściwy dla dłużnika a co za tym idzie nie trzeba korzystać za granicą z usług prawnika – na ogół za bardzo wysokim honorarium. 
ENZ wydawany jest w oparciu o fakty powołane przez wierzyciela a jeżeli dłużnik nie zgadza się z wydanym nakazem może złożyć sprzeciw przed sądem polskim, co ze względu na potrzebę zlecenia działań prawnikowi często nie jest już przez dłużników podejmowane.

W jakich sprawach może być wydany Europejski Nakaz Zapłaty?

We wszystkich transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych za wyjątkiem:
spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych
roszczeń przeciwko państwu
spraw dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia,
upadłości, likwidacji, układów związanych z niewypłacalnością spółek
zabezpieczenia społecznego
roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia
Sprawa transgraniczna występuje wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania, stałego pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 przyjmuje się, że spółki i osoby prawne mają swoje miejsce zamieszkania w miejscu, w którym znajduje się:
ich statutowa siedziba, lub
ich główny organ zarządzający, lub
ich główne przedsiębiorstwo

Dlaczego postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest szybsze?

Pozwany nie jest w żaden sposób informowany o postępowaniu przed faktycznym wydaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty. Działania sądu przed wydaniem orzeczenia ograniczają się do badania pozwu, co sprowadza się do ustalenia, czy spełnione są konieczne warunki formalne do jego wydania oraz czy wydaje się on być uzasadniony.
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, sąd tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu , wydaje ENZ.
Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od ENZ w terminie 30 dni od jego doręczenia. Wniesienie sprzeciwu skutkuje kontynuowaniem postępowania przed właściwym sądem w państwie członkowskim, w którym został wydany ENZ zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony (co dzieje się najczęściej) sąd stwierdza wykonalność ENZ przez co jest on uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Taki ENZ nadaje się do skierowania do komornika w danym państwie UE celem jego egzekucji.

Jakie opłaty sądowe należy uiścić składając wniosek o Europejski Nakaz Zapłaty?

Opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty dochodzonej od dłużnika. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się ENZ (w sytuacji niezłożenia przez dłużnika sprzeciwu) zwrotowi podlega ¾ wpłaconej na konto sądu opłaty, ¼ opłaty zostaje natomiast zasądzone od dłużnika. W przypadku wniesienia sprzeciwu od ENZ całość opłaty jest zasądzana od dłużnika w wyroku.

Brak komentarzy

Windykacja międzynarodowa

Windykacja Międzynarodowa

Przy windykacji międzynarodowej nie pobieramy zaliczek i nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności.
Prowizja  dla Kancelarii płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika i jej wielkość wynosi od 8%. Przy większych kwotach wierzytelności wysokość prowizji jest negocjowalna.

Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji międzynarodowej.
Od 24 lat świadczymy usługi windykacyjne na rzecz polskich eksporterów posiadających należności
poza granicami naszego kraju.

Windykacja zagraniczna polubowna to ważny etap, na którym koncentrujemy się, starając się odzyskać należności na drodze negocjacji z dłużnikiem.
Windykacja polubowna jest dla Zleceniodawcy korzystniejsza ekonomicznie, gdyż Zleceniodawca uiszcza opłatę prowizyjną dopiero po odzyskaniu należności przez Kancelarię.
Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika – zwlekanie z czynnościami windykacyjnymi najprawdopodobniej doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu – pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na Ich rzecz windykację zarówno polubowną, jak i sądową ( poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty) .
Skutecznie odzyskujemy należności dla polskich eksporterów sprzedających swoje wyroby lub usługi do 28 krajów Unii Europejskiej.
Bezpłatnie oceniamy wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania.