Faktury eksportowe

Bez opłat w terminie 1 dnia przeprowadzimy wstępną weryfikację dłużnika i ocenimy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.  

Gwarancja płatności faktury eksportowej:

  1. PIECZĘĆ PREWENCYJNA
  2. ZAPIS NA FAKTURZE EKSPORTOWEJ
  3. KONTRAKT Z FIRMĄ ZAGRANICZNĄ

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Świadczymy na rzecz polskich eksporterów – firm współpracujących z kontrahentami zagranicznymi usługę polegającą na umieszczaniu prewencyjnej pieczęci informującej o współpracy przy windykacji należności z naszą firmą.

Pieczęć może być umieszczana na dokumentach księgowych ale i innych, w zależności od potrzeb (dokumenty transportowe, umowy, korespondencja e-mail). Udzielamy praw do wykorzystywania pieczęci w następujących językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, słowackim, rumuńskim, chorwackim, greckim, węgierskim i rosyjskim.

Poniżej prezentujemy pieczęcie prewencyjne we wszystkich dostępnych wersjach językowych:

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że informacja o ochronie windykacyjnej ze strony podmiotu prowadzącego działalność w państwie siedziby kontrahenta wywiera pozytywny wpływ na szybkość regulowania zobowiązań przez taki podmiot i rzadsze przekraczanie ustalonych terminów płatności. Pieczęcie prewencyjne w sposób dyskretny i nienarzucający się dyscyplinują kontrahentów a faktury nimi opatrzone są w większości traktowane priorytetowo. Proponujemy Państwu możliwość skorzystania nieodpłatnie z wyżej wskazanej usługi. Wystarczy przesłać zgłoszenie mailem, a my w odpowiedzi prześlemy stosowny formularz obejmujący zasady jej wykorzystywania na preferencyjnych warunkach.

ZAPIS NA SĄD I PRAWO POLSKIE

Wobec problemów polskich eksporterów z płatnościami w handlu zagranicznym w strefie Euro zalecamy zamieszczanie tekstu w j. angielskim na wystawianych przez Państwa fakturach eksportowych z odroczonym terminem płatności:

Disputes concerning all issues related to this agreement will be resolved by the Polish common court having the jurisdiction over the registered office of Creditor.

(Spory dotyczące wszystkich spraw związanych z niniejszą umową będą rozwiązywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby wierzyciela.)

The law applicable to this agreement shall be Polish law.

(Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie).

Niezbędnym warunkiem jest podpisanie faktury przez Kupującego.

Zapis ten ułatwi Państwu ewentualne dochodzenie należności na drodze sądowej (uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty) przed sądem polskim. W przeciwnym razie sądem właściwym może być sąd w kraju dłużnika. Fakt, że sprawa może być prowadzona przez sąd polski działa na potencjalnego dłużnika z Europy dyscyplinująco.

KONTRAKT Z FIRMĄ ZAGRANICZNĄ

Podejmując współpracę z kontrahentem zagranicznym warto poprzedzić ją podpisaniem umowy. Z powodu różnic językowych czy odmiennych zwyczajów handlowych panujących w różnych państwach te same okoliczności mogą być w trakcie współpracy odmiennie oceniane przez każdą ze stron. Aby tego uniknąć należy przygotować dokument w sposób kompleksowy regulujący kwestie związane z transakcją. Nie jest dobrym rozwiązaniem korzystanie z gotowych wzorców jakie można znaleźć w internecie, często bowiem mają one charakter nadmiernie ogólny lub są przygotowywane dla ściśle określonej sytuacji i bezrefleksyjne wykorzystanie takiej umowy może doprowadzić do negatywnych konsekwencji i wyrządzić poważną szkodę.

Umowa powinna przede wszystkim regulować jej przedmiot, wskazywać na prawa i obowiązki stron, sposób weryfikacji prawidłowości jej wykonania, konsekwencje jej naruszenia, regulacje odnośnie prawa i sądu jaki będzie właściwy do rozpatrywania ewentualnych, przyszłych sporów. Na etapie konstruowania umowy bardzo istotne jest doświadczenie przygotowującego ja prawnika i współpraca ze strony klienta, dla którego umowa jest przygotowywana. Klient powinien dokładnie opisać przedmiot transakcji a rolą prawnika jest rozpoznanie elementów ryzyka jakie mogą wystąpić i zaproponowanie zapisów pozwalających na ich uniknięcie lub minimalizację negatywnych następstw.

Należy pamiętać, że transakcje międzynarodowe należą do działań biznesowych o podwyższonym ryzyku. Opieranie ustaleń handlowych jedynie na korespondencji e-mailowej lub co gorsza ustaleniach telefonicznych istotnie podnosi ryzyko porażki i odniesienia szkody.

Zwracamy Państwa uwagę na okres przedawnienia faktur.
W razie pytań proponujemy bezpłatne konsultacje w naszej Kancelarii i pozostajemy do dyspozycji.

Grupa Tenet: