Brak komentarzy

Wierzytelności zagraniczne – najczęstsze bariery w ich egzekwowaniu

Obecnie nawet niewielkie, lokalne firmy poszukują nowych rynków zbytu poza granicami naszego kraju. Pozyskanie nowego kontrahenta oznacza najczęściej zwiększenie obrotów, a tym samym zysku i szans na rozwój przedsiębiorstwa. Co jednak zrobić, gdy zagraniczny kontrahent nie reguluje terminowo należności za dostarczone przez nas towary? Wierzytelności zagraniczne stanowią całkiem pokaźną część wśród długów, jakie mają do odzyskania polscy przedsiębiorcy, a egzekwowanie należności zagranicznych rodzi znacznie więcej problemów natury formalnoprawnej niż ma to miejsce w przypadku wierzytelności krajowych. Na jakie przeszkody trafiają najczęściej polscy producenci?

Po pierwsze, bariera językowa

Brak skuteczności w działaniach mających na celu odzyskanie zagranicznego długu najczęściej spowodowany jest barierą językową. Tutaj znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym bywa niewystarczająca. Rozmowy, negocjacje, próby perswazji – w takich przypadkach biegłe posługiwanie się językiem obcym wydaje się niezbędne. Poza tym język angielski nie zawsze załatwia sprawę. Jeśli prowadzimy biznes we współpracy z kontrahentem hiszpańskim, czy włoskim, walka o nasze wierzytelności zagraniczne wymagać będzie znajomości języka, którym posługuje się nasz odbiorca. Warto w tym miejscu dodać, że również w kontaktach np. z kancelarią prawną działająca na terytorium kraju kontrahenta, czy też z lokalnym sądem, znajomość języka obcego to warunek absolutnie konieczny.

Aspekty kulturowe i gospodarcze

A także inne czynniki związane np. z geograficzną lokalizacją dłużnika – wszystko to stanowi zasadnicze bariery w odzyskiwaniu zagranicznego długu. Jeśli nie jesteśmy świadomi różnic kulturowych i mentalnościowych, jakie istnieją pomiędzy nami a naszym zagranicznym kontrahentem, najprawdopodobniej trudno będzie nam odzyskać samodzielnie (np. bez wsparcia kancelarii, która specjalizuje się w przeprowadzaniu windykacji na terytorium danego kraju) nasze zagraniczne wierzytelności. Sposób prowadzenia biznesu, relacje, jakie panują na lokalnym rynku, czy też charakter pracy lokalnego sądownictwa – brak znajomości tego typu aspektów może być poważną przeszkodą dla naszego skutecznego działania.

Czas

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że czynnik czasu to również niezwykle istotny element w procesie odzyskiwania zagranicznych wierzytelności. Im później rozpoczniemy działania windykacyjne, tym trudniej będzie odzyskać nam należności. Z kolei szybkie rozpoczęcie działań windykacyjnych w stosunku do zagranicznych kontrahentów daje dużą szansę na przyspieszenie wyegzekwowania należności.

Windykacja zagraniczna trwa standardowo od 120 do 160 dni. A jak się okazuje, do windykacji trafiają najczęściej sprawy, w których należności bywają znacznie przeterminowane, bowiem wierzyciel sam na własną rękę próbował odzyskać dług. Takie działania najczęściej są bezskuteczne, a jedynie wydłużają cały proces.

Braki w dokumentacji

Istotną przeszkodą w sprawnej realizacji zagranicznej windykacji są braki w dokumentacji, jaką prowadzimy na okoliczność transakcji z naszym zagranicznym kontrahentem. Konieczne jest tutaj zatem pilnowanie wszelkich umów, faktur, potwierdzeń przyjęcia towaru, ustaleń dotyczących sposobu jego dostawy i jakości. Kompletna dokumentacja pozwoli ograniczyć możliwość uznania długu za należności sporu, np. ze względu na niezgodne z zamówieniem opakowanie lub termin dostawy.

Błędne przekonania

Wielu przedsiębiorców próbuje na własną rękę odzyskać swoje zagraniczne wierzytelności. Skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych w tym zakresie wydaje się dla większości rozwiązaniem zbyt kosztownym. To jednak błędne przekonanie, generujące przede wszystkim zwłokę w skutecznej windykacji, a jak wcześniej wspomnieliśmy, czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Jedynie wyspecjalizowane instytucje, zajmujące się zarządzaniem należnościami, zagraniczną windykacją i odzyskiwaniem zagranicznych długów dają gwarancję uzyskania profesjonalnej wiedzy w zakresie naszych możliwości odzyskania należności od zagranicznego kontrahenta i sprawnego przeprowadzenia wszelkich niezbędnych działań. To właśnie tego typu instytucje (kancelarie), poprzez sieć współpracujących ze sobą biur, mogą w szybki i bezpośredni sposób śledzić zmiany obowiązującego prawa, wskazywać optymalne dla danej sytuacji środki zabezpieczenia należności i skutecznie przeprowadzić proces windykacji.

Co zrobić z kolei w sytuacji, gdy okazuje się, że kondycja finansowa naszego zagranicznego dłużnika jest niestabilna i gdy pojawia się ryzyko niewypłacalności? Jedynym sensownym rozwiązaniem będzie tutaj skierowani sprawy na drogę sądową. W takim przypadku bezwzględnie warto sięgnąć po pomoc specjalizującej się w takich sprawach kancelarii finansowej.

Brak komentarzy

Jak odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta?

Eksport, zwłaszcza ten kierowany do krajów zachodnioeuropejskich, postrzegany był jeszcze do niedawna jako działalność pewna, stabilna i opłacana terminowo. Jednak w obliczu ograniczonych możliwości w zakresie kredytowania oraz kurczących się rynków zbytu nawet solidne zachodnie firmy stanęły przed problemem w zakresie regulowania bieżących należności. Wielu polskim eksporterom przybyło tym samym kłopotów związanych z niezapłaconymi fakturami za dostawy towarów i usług. Na szczęście zagraniczny dług to dzisiaj nie koniec świata. Dzięki rozwiązaniu, jakim jest windykacja za granicą.

Zagraniczny kontrahent uchyla się od zapłaty – co możemy zrobić?

W silnie konkurencyjnej rzeczywistości biznesowej nawet niewielkie firmy decydują się na eksport swoich towarów i usług. Poszukiwanie nowych, zagranicznych rynków zbytu to szansa na zwiększenie obrotów i zysków, a tym samym rozwój działalności firmy. Co, jednak jeśli nasz zagraniczny kontrahent nie reguluje należności? Dla mniejszych podmiotów, a często także tych całkiem dużych, takie problemy z płatnościami grożą prawdziwą katastrofą. Wiele firm niestety w takich sytuacjach “odpuszcza”, nie widząc skutecznego rozwiązania sytuacji. Gdy samodzielne próby odzyskania zagranicznego długu nie przynoszą efektów, wizja postępowań sądowych i windykacja należności odstraszają wielu przedsiębiorców, skutecznie powstrzymując przed podjęciem jakichkolwiek działań. Niesłusznie. Jak się okazuje, odzyskanie długu od firmy działającej za granicą może być nie tylko skuteczne, ale także całkiem sprawne w realizacji.

Co nas powstrzymuje przed działaniem?

Często jest to obawa przed wysokimi kosztami postępowania, innym razem niewystarczająca znajomość prawa kraju naszego kontrahenta, a czasem po prostu bariera językowa. Jednak jeśli naprawdę chcemy odzyskać zagraniczny dług, nie powinniśmy zwlekać z podjęciem działań i porzucić tego typu obawy, bowiem w tym przypadku czas gra na naszą niekorzyść. Wiele firm sięgających po profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu zagranicznych długów ma już za sobą długą, samodzielną i oczywiście bezskuteczną “przeprawę” z nierzetelnym kontrahentem. W takim przypadku należność jest już mocno przeterminowana, co czasem nieco komplikuje sytuację. Dlatego w kwestii odzyskania zagranicznego długu pierwszą zasadą jest brak zwłoki w zwróceniu się o profesjonalna pomoc.

Dług można odzyskać, trzeba tylko wiedzieć, jak

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, samodzielne próby odzyskania długu od zagranicznego kontrahenta bywają najczęściej nieskuteczne, a barier w podjęciu działań przez poszkodowaną firmę oraz w samym odzyskiwaniu należności zdecydowanie nie brakuje. Windykacja przeprowadzana za granicą to zadanie dla wyspecjalizowanej w tym obszarze kancelarii. Niezbędna jest znajomość regulacji prawnych poszczególnych państw. Nie mniej istotna jest także świadomość mentalności i zwyczajów obowiązujących w danym państwie. Do tego musimy koniecznie dołożyć oczywiście biegłą znajomość języka. Co zatem zrobić z zagranicznym długiem? Najlepiej skorzystać z dobrej, specjalizującej się w takich zagadnieniach obsługi prawnej.

Windykacja w Polsce i za granicą – czy są jakieś różnice?

Windykacja przeprowadzana za granicą stanowiła jeszcze do niedawna działalność marginalną, będącą niewielkim ułamkiem wszystkich realizowanych na rzecz polskich przedsiębiorców windykacji. Obecnie sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie.

Windykacja zagraniczna trwa najczęściej od 60 do 90 dni, gdy sprawa jest załatwiana polubownie. Standardowo jest to jednak okres wynoszący od 120 do 160 dni. Zagraniczna windykacja charakteryzuje się przede wszystkim silną zależnością zarówno od miejsca długu eksportera, jak i od mentalności, sprawności sądowniczej, czy też stopnia biurokratyzacji danego kraju. Jeśli kancelaria prawna, która przeprowadza dla nas procedurę odzyskania długu, współpracuje z zagranicznymi partnerami (kancelariami prawnymi), cały proces może ulec znacznemu skróceniu.

Najistotniejszą kwestią w przypadku windykacji zagranicznej, jest z pewnością wykorzystywane w jej przebiegu narzędzie, tj., europejski nakaz zapłaty (powołany do życia rozporządzeniem (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r.). Takie rozwiązanie zdecydowanie uproszcza i przyspiesza windykację oraz ogranicza koszty procesów sądowych o odzyskanie długów od zagranicznych kontrahentów.

Brak komentarzy

Europejski nakaz zapłaty – sposób na zagraniczne należności

Coraz więcej, także mniejszych firm, decyduje się na eksportowanie swoich produktów i usług. Transakcje zawierane z zagranicznymi kontrahentami to szansa na zwiększenie obrotów firmy, a tym samym jej zysków, co finalnie najczęściej pozwala na rozwój prowadzonej działalności. Jednak tak, jak w przypadku krajowych transakcji, tak i w obrocie międzynarodowym pojawia się ryzyko niewywiązania się kontrahenta z umowy. Jak odzyskać w takim przypadku nasze zagraniczne należności? Tutaj sprawdzi się rozwiązanie w postaci europejskiego nakazu zapłaty.

Czym jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty to narzędzie, którym dysponuje sąd w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Nakaz wydawany jest w stosunku do podmiotów z krajów Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii i pozwala zasadniczo uprościć, przyspieszyć oraz ograniczyć koszty procesów sądowych w sytuacji dochodzenia należności od zagranicznych kontrahentów.

Procedura postępowania jest tutaj w całości regulowana przez Rozporządzenie (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006r. i dotyczy transgranicznych spraw handlowych oraz cywilnych.

Dlaczego warto sięgnąć po rozwiązanie, jakim jest europejski nakaz zapłaty?

Nasze zagraniczne należności mogą zostać sprawnie odzyskane dzięki procedurze, która sama w sobie jest nieskomplikowana. Uproszczony charakter to bowiem podstawowa zaleta europejskiego nakazu zapłaty (ENZ). Kluczową rolę odgrywają tutaj odpowiednie formularze, które musi wypełnić wierzyciel i które, co niezmiernie istotne, można wygodnie przesyłać drogą elektroniczną.

Ograniczenie do minimum wszelkich formalności to kolejny plus procedury ENZ. Sąd, analizując złożony przez nas pozew, nie ocenia dowodów w sprawie. W tym wypadku kluczowe znaczenie ma brak błędów formalnych, kompletność formularzy i niewniesienie przez dłużnika ewentualnego sprzeciwu.

Kiedy i jak działać, aby odzyskać należności zagraniczne?

Europejski nakaz zapłaty to narzędzie niezwykle skuteczne, sprawne i pozwalające rozwiązać zagraniczne problemy eksporterów w zakresie nierzetelnych kontrahentów. Czy jednak jest to jedyne rozwiązanie i czy musimy wkraczać na drogę sądową, aby odzyskać nasze zagraniczne należności? Otóż faktem jest, że sprawdzenie rzetelności zagranicznego partnera biznesowego jest raczej trudnym zadaniem, z pewnością trudniejszym niż ma to miejsce w przypadku krajowych odbiorców naszych towarów lub usług. Stąd też sytuacja, w której okaże się, że zagraniczny kontrahent ma problemy finansowe, które uniemożliwiają zapłatę należności, jest całkiem realna. I tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie sprawy regulacji długu na drogę sądową.

Dlaczego nie warto podejmować w tym zakresie samodzielnych działań?

Jak się okazuje, zdecydowana większość firm, które próbowały samodzielnie wyegzekwować zapłatę za swoje towary bądź usługi, nie odniosła pożądanych rezultatów. Po długim okresie bezskutecznych prób eksporterzy zwracali się do profesjonalnych firm i kancelarii specjalizujących się w odzyskiwaniu zagranicznych długów. W tym wypadku jednak czas działał już na niekorzyść wierzyciela. Przede wszystkim należności w takim wypadku bywały już mocno przeterminowane, co znacznie utrudnia (choć oczywiście nie wyklucza) przeprowadzenie zagranicznej windykacji. Dlatego też zastanawiając się, czy warto od razu sięgać po konkretne instrumenty prawne, w tym europejski nakaz zapłaty i pomoc wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii, nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych wątpliwości.

Brak komentarzy

Długi zagraniczne – 5 rzeczy, o których warto pamiętać

Długi zagraniczne, a zatem niezapłacone należności za eksportowane towary i usługi, to coraz bardziej popularne zjawisko i problem, z którym boryka się wielu polskich eksporterów. Kurczące się rynki zbytu i ograniczony dostęp do kredytów sprawiły, że nawet solidne zachodnioeuropejskie firmy często nie regulują należności w terminie. Co zrobić z zagranicznym długiem? Eksporterzy mają obecnie do dyspozycji całkiem skuteczne rozwiązania. Przede wszystkim jednak warto w tym przypadku pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. A zatem, gdy chcemy odzyskać długi zagraniczne…

1. Najlepiej porzucić próby odzyskania długu na własną rękę

Wiele firm próbuje, najczęściej bezskutecznie, samodzielnie wyegzekwować należności od zagranicznego kontrahenta. A długi okres działań na własną rękę, które kończą się fiaskiem, sprawia tylko, że należność staje się mocno przeterminowana, co jedynie utrudnia realizację procesu windykacji. Zagraniczna windykacja trwa stosunkowo długo, a na czas jej przeprowadzenia wpływa m.in. wysokość długu (im większy dług, tym bardziej skomplikowany i trudniejszy proces windykacji). Aby ograniczyć czynniki utrudniające wyegzekwowanie należności od zagranicznego kontrahenta, powinniśmy zaniechać samodzielnych rozwiązań, stawiając na profesjonalne usługi prawne – kancelarię specjalizującą się właśnie w tego typu sprawach.

2. Pamiętajmy, że zwłoka z windykacją działa na naszą niekorzyść

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, mocno przeterminowane należności będące wynikiem opóźnień w podjęciu działań egzekwujących długi zagraniczne, to jeden z rezultatów zwłoki w podjęciu windykacji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zagraniczny kontrahent unika kontaktu, nasze stanowisko powinno być, tak jak i w przypadku windykacji krajowej, stanowcze, a podjęte działania szybkie. Bariery w postaci niewystarczającej znajomości języka, braku znajomości obowiązującego lokalnie prawa, a także nieznajomość mentalności, czy też istniejącego w danym kraju systemu sądownictwa, okażą się bezzasadne, jeśli skorzystamy z profesjonalnych usług prawnych kancelarii, która specjalizuje się w zagranicznych postępowaniach windykacyjnych i współpracującej z zagranicznymi partnerami w tym zakresie.

3. Skrupulatnie gromadźmy wszelką dokumentację dotyczącą transakcji

Umowa, faktury, potwierdzenia przekazania towaru, a także korespondencja dotycząca ustalenia sposobu i terminu przyjęcia przez zagranicznego kontrahenta towaru – wszystkie te dokumenty będą niezwykle istotne dla powodzenia przeprowadzanego procesu windykacji. Dlatego tak ważna jest skrupulatność gromadzenia dokumentacji, a wcześniej – dbałość o rzetelne przygotowywanie i generowanie dokumentów.

4. Długi zagraniczne wymagają czasem sporo cierpliwości

Windykacja zagraniczna trwa stosunkowo długo, chyba, że uda się sprawę załatwić polubownie – w takim przypadku można liczyć na nieco krótszy czas dochodzenia należności. W związku z tym konieczne jest nie tylko ograniczenie wszelkich czynników wydłużających przebieg windykacji (np. zwłoka w zwróceniu się o profesjonalną pomoc), ale także uzbrojenie się w… cierpliwość. Poza tym warto tutaj dodać, że w przypadku, gdy wysokość długu jest znaczna, może okazać się, że jednorazowe ściągnięcie należności nie będzie możliwe. W takiej sytuacji konieczne będzie rozłożenie spłaty długu na raty.

5. Możemy skorzystać z procedury europejskiego nakazu zapłaty

Europejski nakaz zapłaty, powołany do życia rozporządzeniem (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r., jest instrumentem mającym na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Jak to wygląda w praktyce?

Pozew o wydanie nakazu składany jest do właściwego sądu za pomocą specjalnego formularza. Sąd następnie ustala, czy dana transakcja miała rzeczywiście charakter transgraniczny i czy sam pozew jest uzasadniony. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sąd najczęściej w terminie 30 dni, wydaje europejski nakaz zapłaty, który jest wykonywany w krajach Unii Europejskiej (wcześniej pozwany ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu).

Brak komentarzy

5 sposobów na odzyskiwanie wierzytelności

Prowadzenie działalności gospodarczej może dostarczać sporo satysfakcji i stanowić dobry sposób na zarobienie pieniędzy. Jednak każdy przedsiębiorca wie, że własny biznes to także praca praktycznie 24 godziny na dobę i często, niestety, także problemy z nierzetelnymi kontrahentami. Odzyskiwanie wierzytelności, także tych zagranicznych, to coś, co wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

1. Windykacja polubowna

Na czym polega windykacja polubowna? W skrócie jest to rozwiązanie, w którym wierzyciel dąży do zakończenia sprawy poprzez motywowanie, skłanianie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. Taki sposób na odzyskiwanie wierzytelności wymagać będzie od nas pewnych umiejętności w zakresie stosowania perswazji. Nie podejmując czynności prawnych, możemy skorzystać z takich instrumentów, jak:

 • kontakt z wierzycielem (osobisty, telefoniczny, poprzez e-mail);
 • wystosowywanie wezwań do zapłaty i odzyskania należności;
 • poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie;
 • poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu (wniesienie sprawy do sądu);
 • podejmowanie negocjacji.

Podstawową zaletą polubownego sposobu na odzyskiwanie wierzytelności są z pewnością niskie koszty takich działań. Jednak skuteczność takiego odzyskiwania długów na własną rękę nie należy do najwyższej. Polubowne załatwienie sprawy bez udziału profesjonalnej firmy windykacyjnej w przypadku kontrahenta zagranicznego jest na ogół skazane na niepowodzenie (wysoki koszt, konieczność odbywania podróży zagranicznych oraz oczywiści konieczność biegłej znajomości języka obcego).

2. Windykacja sądowo-egzekucyjna

Windykacja sądowo-egzekucyjna polega na uzyskaniu przez wierzyciela prawomocnego wyroku, który to z kolei pozwala zwrócić się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. Tutaj sięgamy po takie instrumenty, jak

 • wystosowywanie wezwań do zapłaty,
 • wytoczenie przeciwko dłużnikowi powództwa o zapłatę
 • skierowanie sprawy do komornika.

Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jest dodatkowo przerwanie biegu terminu przedawnienia.

3. Windykacja samodzielna

Decydując się się na windykację samodzielną możemy skorzystać zarówno z rozwiązania na drodze polubownej, jak i sądowo-egzekucyjnej. Jednak warto tutaj pamiętać, że samodzielnie próby odzyskiwania wierzytelności wiążą się z koniecznością samodzielnego podejmowania szeregu czynności, poświęcenia czasu, kontrolowania konsekwencji działań. Istotne znaczenie ma tutaj regularny, stały kontaktem z dłużnikiem, co w przypadku kontrahenta zagranicznego może być trudnym zadaniem.

4. Zlecenie windykacji długów kancelarii

Odzyskiwanie wierzytelności (zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych) poprzez skorzystanie z usług kancelarii finansowej specjalizującej się w realizacji działań windykacyjnych to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie na odzyskanie długu. Niewątpliwą zaletą zlecenia windykacji należności kancelarii jest oszczędność naszego czasu. Taki właśnie sposób windykowania długów jest najbardziej sprawny, szybki i skuteczny, a przedsiębiorca może skupić się w tym przypadku na swojej bieżącej działalności. W przypadku wierzytelności zagranicznych skorzystanie z usług kancelarii finansowej to wręcz jedyny skuteczny i sensowny sposób, aby odzyskać dług od kontrahenta, który uchyla się od zapłacenia za wyeksportowane przez nas towary. Choć zlecenie windykacji długów kancelarii wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia nieco wyższych kosztów, niż te przypadające np. na samodzielną windykację, jest to rozwiązania w ogólnym rozrachunku zdecydowanie bardziej opłacalne.

5. Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty to instrument szybkiej i skutecznej windykacji sądowej, stosowany w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych, a zatem przeznaczony dla eksporterów. Jeśli mamy kłopot z nierzetelnym kontrahentem z zagranicy, możemy sięgnąć po takie właśnie rozwiązanie.

Europejski nakaz zapłaty, powołany do życia rozporządzeniem (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r., ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych. Pozew o wydanie ENZ składa się na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki, sąd, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty, który wraz z pozwem doręcza dłużnikowi. Jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie 30 dni, sąd niezwłocznie stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty, a nasz kontrahent musi uregulować należność.

Brak komentarzy

Faktura wewnątrzwspólnotowa – w jakiej sytuacji powinna zostać wystawiona?

Faktura wewnątrzwspólnotowa to dokument, jaki wystawiany jest w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT). Cechą charakterystyczną faktury jest opodatkowanie 0% stawką VAT. Jednak aby skorzystać z tak preferencyjnego opodatkowania, należy spełnić określone warunki. Jakie dokładnie? Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – czym jest dokładnie takie rozwiązanie?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium Polski do kraju Unii Europejskiej, na rzecz podatnika podatku VAT (zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) pochodzącego i działającego na terytorium państwa członkowskiego Unii. Aby zatem dana transakcja mogła zostać zakwalifikowana jako WDT, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Nabywca naszych towarów musi być podatnikiem VAT. Co więcej, musi być on zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego UE innym niż Polska (nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy)
 2. Nabywca naszych towarów musi posiadać numer VAT UE spoza Polski.
 3. Nasza firma, jako sprzedawca towarów, powinna być zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, niekorzystający ze zwolnienia.
 4. Konieczne jest także zgłoszenie w urzędzie skarbowym zamiaru dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (tutaj posługujemy się numerem NIP z prefiksem PL).

Faktura wewnątrzwspólnotowa – kiedy należy ją wystawić?

Obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów powstaje w momencie wystawienia dokumentu, jakim jest faktura wewnątrzwspólnotowa. Fakturę wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy dostawy.

Jeśli realizowane przez nas wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów mają charakter ciągły i trwają dłużej niż 1 miesiąc, każda dostawa uznawana jest za dokonaną z upływem kolejnego miesiąca. I w takiej perspektywie powinniśmy wystawiać przedmiotowe faktury.

0% stawka VAT w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Jak już wspomnieliśmy, faktura wewnątrzwspólnotowa może zawierać preferencyjną, 0% stawkę VAT. Jak jednak skorzystać z takiego rozwiązania? Standardowo wszystkie WDT podlegają opodatkowaniu 0% stawką VAT, jednak powinniśmy pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów.

Najistotniejszą kwestią jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Odpowiedniej, a zatem potwierdzającej, że towary będące przedmiotem WDT faktycznie fizycznie wywieźliśmy z terenu Polski do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dokumentacją taką będą m.in. dokumenty przewozowe, które otrzymamy do przewoźnika (spedytora), kopia faktury oraz specyfikacja ładunku. Szczegółowy zakres wymaganej w takiej sytuacji dokumentacji został określony przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT, którego dokonujemy samodzielnie przy zastosowaniu naszych własnych środków transportu, bądź też gdy transport realizuje nabywca naszych towarów, oprócz kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku wymagana dokumentacja będzie musiała zawierać informacje w zakresie:

 • danych podatnika (a zatem naszej firmy) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz danych nabywcy towarów;
 • adresu, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 • określenia towarów i ich ilości;
 • potwierdzenia przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium Polski
 • rodzaju oraz numeru rejestracyjnego środka transportu, którym są wywożone towary, (może to być także numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego).

Jak widać, możliwość skorzystania z 0% stawki podatku VAT w fakturach wewnątrzwspólnotowych jest mocno sformalizowana. Według orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nawet nadmiernie sformalizowana. Dlatego też w kwestiach, które dostarczają nam tutaj wątpliwości i pytań warto skorzystać z fachowej pomocy kancelarii specjalizującej się w transakcjach WDT.

Brak komentarzy

Faktura eksportowa – wszystko, co warto o niej wiedzieć

Bez opłat w ciągu 1 dnia przeprowadzimy wstępną weryfikację dłużnika i ocenimy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.

Faktura eksportowa to dokument wystawiany w eksporcie towarów, a zatem w sytuacji, gdy dokonujemy sprzedaży poza granice Unii Europejskiej. Zanim jednak wystawimy tego rodzaju fakturę, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy realizowana przez nas transakcja spełnia kryteria kwalifikujące do uznania jej za eksport. Przy wypełnieniu określonych warunków możemy skorzystać w takim przypadku z opodatkowania VAT stawką 0%. Jednak zacznijmy od początku…

Eksport towarów zgodnie z ustawą o VAT – jakie warunki trzeba spełnić?

Faktura eksportowa wystawiana jest w przypadku eksportu towarów. Co jednak dokładnie oznacza eksport w rozumieniu ustawy o VAT? Otóż aby dana transakcja spełniała warunki pozwalające uznać ją za eksport, bezwzględnie:

 • my, jako sprzedawca, musimy być polskim podatnikiem VAT,
 • nasze towary muszą zostać fizycznie przemieszczone z terytorium Polski do kraju spoza terytorium Unii Europejskiej,
 • nasza dostawa zostanie zgłoszona do odprawy celnej.
 • Wywóz naszych towarów poza terytorium Unii musi być zatem potwierdzony przez odpowiedni organ celny określony w przepisach celnych. Poza tym wywóz musi być dokonany w ramach dostawy towarów.

Faktura eksportowa a faktura dokumentująca WDT – na czym polega różnica?

Różnica pomiędzy fakturą dokumentującą Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT) a fakturą eksportową jest taka, iż w przypadku eksportu (faktura eksportowa) nie ma znaczenia kraj nabywcy. Może być to zatem firma z terytorium Unii Europejskiej (NIP z prefiksem unijnym), jak i spoza niej, a nawet firma rodzima (krajowa). Co więcej, tutaj odprawa celna może zostać zrealizowana zarówno w polskim urzędzie celnym, jak i w urzędzie innego kraju Unii. Jedyny warunek konieczny w tej kwestii do spełnienia, to fizyczny wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej.

Faktura eksportowa – czym się charakteryzuje?

Faktura dokumentująca eksport naszych towarów nie posiada jakiś cech szczególnych, których obecność wymagana by była np. zapisami ustawy o VAT. Istnieje tutaj jednak kilka kluczowych elementów definiujących fakturę eksportową oraz właściwych dla takiego właśnie rozwiązania.

Pierwszy z owych elementów to charakterystyczna stawka VAT, a mianowicie 0%. Zastosowanie takiej preferencyjnej stawki możliwe jest przy spełnieniu wszystkich warunków kwalifikujących naszą dostawę jako eksport i przy potwierdzeniu tego faktu przez organ celny. Inne charakterystyczne dla faktury eksportowej elementy to:

 • możliwość wystawienia faktury z opisem w języku innym niż polski,
 • możliwość wystawienie w złotówkach bądź innej walucie, bez konieczności przeliczenia w takim wypadku na PLN,
 • opis towaru zgodny z opisem, jakie zamieszczony zostaje na dokumencie celnym,
 • zapisy na fakturze wymagane przepisami celnymi.

Generalnie faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach i zawiera podobne elementy, co zwykła faktura VAT. Fakturę w tym przypadku wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat faktury eksportowej?

Z pewnością istotną informacją dla przedsiębiorców wystawiających faktury eksportowe będzie fakt, iż w przypadku konieczności dokonania korekty sprzedaży przy zastosowaniu faktury korygującej, eksporter nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia tejże faktury. Poza tym warto w tym miejscu wspomnieć, że wartość faktury eksportowej, po przeliczeniu na złotówki, umieszcza się w deklaracji VAT w pozycji “eksport towarów”, w momencie powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, czyli w dacie dokonania dostawy. Eksportu nie wykazujemy natomiast w informacji podsumowującej VAT-UE. Pamiętajmy, że dla wykazania faktury eksportowej w deklaracji VAT niezbędne są dokumenty potwierdzające dostawę, tj. właściwe dokumenty celne (standardowo IE-599, ewentualnie SAD).

Brak komentarzy

Tenet

Problemy polskiego eksportu z odzyskaniem należności w krajach U.E.

Windykacja zagraniczna jest poważnym problemem wielu polskich eksporterów, które rozwiązujemy w zespole:
1. Kancelaria Finansowa Tenet  ( www.europejski-nakaz.pl )
2. Tenet Service  ( www.tenetservice.pl )
3. Eurotenet Group (www.tenet.legal)
4. Przy współpracy z „Kancelarią Adwokacką Grochowski Żurawski Sp.p.”( www.gz.legal )

Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.

Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji zagranicznej. Wywodzi się  ze struktur firmy „Tenet Service”, której głównym przedmiotem działalności od 24 lat jest windykacja polubowna i sądowa na rzecz podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze windykacyjnej i prawnej podmiotów zagranicznych, liczne kontakty z Firmami Windykacyjnymi i Kancelariami Prawnymi w UE, umożliwiło rozpoczęcie działalności, polegającej na świadczeniu usług windykacyjnych i prawnych na rzecz polskich firm, posiadających należności poza granicami naszego kraju.
Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.
Odzyskujemy należności od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej.

Windykacja w Europie

Proponujemy Państwu usługi polegające na kompleksowych działaniach zmierzających do odzyskania należności od zagranicznych dłużników – nasza specjalizacja to windykacja zagraniczna. Dokonujemy oceny każdej zleconej sprawy pod kątem najskuteczniejszej metody działania. Jeżeli jest to celowe, podejmujemy działania windykacyjne przy wykorzystaniu współpracujących z nami firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. W sytuacji, gdy wykluczona zostanie możliwość odzyskania należności na drodze polubownej kancelaria adwokacka, na preferencyjnych warunkach finansowych, przeprowadzi postępowanie sądowe i uzyska na Państwa rzecz Europejski Nakaz Zapłaty. Następnie podejmiemy działania w celu jego egzekucji w państwie, w którym znajduje się siedziba dłużnika.

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ:

 • przejmujemy na siebie cały ciężar związany z odzyskaniem Państwa należności zarówno na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych przy windykacji polubownej (działamy jedynie w oparciu o prowizję od sukcesu)
 • zapewniamy preferencyjne warunki finansowe w kancelarii adwokackiej na postępowanie w celu uzyskania
 • Europejskiego Nakazu Zapłaty
  zajmiemy się egzekucją wydanego ENZ w każdym państwie Unii Europejskiej
Brak komentarzy

Europejski Nakaz Zapłaty

Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.

Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

Jest rodzajem orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta (Europejski Nakaz Zapłaty).

Jakie korzyści daje postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty?
Postępowanie to jest uproszczone, przyśpieszone i mniej kosztowne od alternatywnych metod sądowego dochodzenia należności. Nie ma potrzeby wnoszenia pozwu przed sąd zagraniczny, właściwy dla dłużnika a co za tym idzie nie trzeba korzystać za granicą z usług prawnika – na ogół za bardzo wysokim honorarium. 
ENZ wydawany jest w oparciu o fakty powołane przez wierzyciela a jeżeli dłużnik nie zgadza się z wydanym nakazem może złożyć sprzeciw przed sądem polskim, co ze względu na potrzebę zlecenia działań prawnikowi często nie jest już przez dłużników podejmowane.

W jakich sprawach może być wydany Europejski Nakaz Zapłaty?

We wszystkich transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych za wyjątkiem:
spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych
roszczeń przeciwko państwu
spraw dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia,
upadłości, likwidacji, układów związanych z niewypłacalnością spółek
zabezpieczenia społecznego
roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia
Sprawa transgraniczna występuje wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania, stałego pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 przyjmuje się, że spółki i osoby prawne mają swoje miejsce zamieszkania w miejscu, w którym znajduje się:
ich statutowa siedziba, lub
ich główny organ zarządzający, lub
ich główne przedsiębiorstwo

Dlaczego postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest szybsze?

Pozwany nie jest w żaden sposób informowany o postępowaniu przed faktycznym wydaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty. Działania sądu przed wydaniem orzeczenia ograniczają się do badania pozwu, co sprowadza się do ustalenia, czy spełnione są konieczne warunki formalne do jego wydania oraz czy wydaje się on być uzasadniony.
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, sąd tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu , wydaje ENZ.
Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od ENZ w terminie 30 dni od jego doręczenia. Wniesienie sprzeciwu skutkuje kontynuowaniem postępowania przed właściwym sądem w państwie członkowskim, w którym został wydany ENZ zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony (co dzieje się najczęściej) sąd stwierdza wykonalność ENZ przez co jest on uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Taki ENZ nadaje się do skierowania do komornika w danym państwie UE celem jego egzekucji.

Jakie opłaty sądowe należy uiścić składając wniosek o Europejski Nakaz Zapłaty?

Opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty dochodzonej od dłużnika. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się ENZ (w sytuacji niezłożenia przez dłużnika sprzeciwu) zwrotowi podlega ¾ wpłaconej na konto sądu opłaty, ¼ opłaty zostaje natomiast zasądzone od dłużnika. W przypadku wniesienia sprzeciwu od ENZ całość opłaty jest zasądzana od dłużnika w wyroku.

Brak komentarzy

Windykacja międzynarodowa

Windykacja Międzynarodowa

Przy windykacji międzynarodowej nie pobieramy zaliczek i nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności.
Prowizja  dla Kancelarii płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika i jej wielkość wynosi od 8%. Przy większych kwotach wierzytelności wysokość prowizji jest negocjowalna.

Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji międzynarodowej.
Od 24 lat świadczymy usługi windykacyjne na rzecz polskich eksporterów posiadających należności
poza granicami naszego kraju.

Windykacja zagraniczna polubowna to ważny etap, na którym koncentrujemy się, starając się odzyskać należności na drodze negocjacji z dłużnikiem.
Windykacja polubowna jest dla Zleceniodawcy korzystniejsza ekonomicznie, gdyż Zleceniodawca uiszcza opłatę prowizyjną dopiero po odzyskaniu należności przez Kancelarię.
Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika – zwlekanie z czynnościami windykacyjnymi najprawdopodobniej doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu – pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na Ich rzecz windykację zarówno polubowną, jak i sądową ( poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty) .
Skutecznie odzyskujemy należności dla polskich eksporterów sprzedających swoje wyroby lub usługi do 28 krajów Unii Europejskiej.
Bezpłatnie oceniamy wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania.