windykacja zagraniczna

Europejski Nakaz Zapłaty

Dlaczego postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest szybsze? Postępowanie to jest uproszczone, przyśpieszone i mniej kosztowne od alternatywnych metod sądowego dochodzenia należności. Nie ma potrzeby wnoszenia pozwu przed sąd zagraniczny, właściwy dla dłużnika a co za tym idzie nie trzeba korzystać za granicą z usług prawnika – na ogół za bardzo wysokim honorarium. ENZ wydawany jest w oparciu o fakty powołane przez wierzyciela a jeżeli dłużnik nie zgadza się z wydanym nakazem może złożyć sprzeciw przed sądem polskim, co ze względu na potrzebę zlecenia działań
prawnikowi często nie jest już przez dłużników podejmowane.

Pozwany nie jest w żaden sposób informowany o postępowaniu przed faktycznym wydaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty. Działania sądu przed wydaniem orzeczenia ograniczają się do badania pozwu, co sprowadza się do ustalenia, czy spełnione są konieczne warunki formalne do jego wydania oraz czy wydaje się on być uzasadniony.

Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, sąd tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu , wydaje ENZ. Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od ENZ w terminie 30 dni od jego doręczenia. Wniesienie sprzeciwu skutkuje kontynuowaniem postępowania przed właściwym sądem w państwie członkowskim, w którym został wydany ENZ zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie
cywilne.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony (co dzieje się najczęściej) sąd stwierdza wykonalność ENZ przez co jest on uznawany i wykonywany w innych
państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Taki ENZ nadaje się do skierowania do komornika w danym państwie UE celem jego egzekucji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006.
Dochodzenie spłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii )

Europejski Nakaz Zapłaty